Summa sidvisningar

Tipping point på 3–4%; När andelen utomeuropeiska invandrare är så stor i ett bostadsområde så börjar de infödda svenskarna flytta därifrån


"Infödda svenskar flyttar ifrån områden med många utomeuropeiska invandrare. Detta är en av de starkaste krafterna bakom den växande etniska segregeringen, enligt en studie av flyttmönstren i landets tolv största kommuner under åren 1990–2007.

– Ja, vi hittade en så kallad tipping point på 3–4 procent. När andelen utomeuropeiska invandrare är så stor i ett bostadsområde så börjar de infödda svenskarna flytta därifrån, säger Emma Neuman, nationalekonomisk forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Högutbildade och höginkomsttagare flyttar först, vilket leder till att den etniska segregeringen sker parallellt med en ekonomisk."
Forskning och framtid

Jonas Högset, SABO, berättar i Ekonomiekot om bristen på konkurrens på byggmarknaden

En privatperson kan inte hävda någon rätt att få veta om en stark aktör som kommunen deltar i budgivningen.

"Vallentuna kommun sätter svenskt rekord i lägsta andel hyresrätter. Men nu kommer notan för att kommunen sålde ut nästan hela allmännyttan för ett tiotal år sedan.

– Javisst måste vi delta i budgivningar på bostadsrätter, bekräftar kommunens högste tjänsteman, Victor Kilén, som sedan i maj har köpt bostadsrätter för 33 miljoner kronor efter politiskt beslut.

Det är på en ganska liten bostadsrättsmarknad som allmänheten nu möter kommunen som budgivare. Enligt Svensk Mäklarstatistik såldes cirka 400 bostadsrätter de senaste tolv månaderna i Vallentuna. Men statistiken visar att bara 80 av dessa såldes under den tremånadersperiod då Vallentuna var särskilt aktiv budgivare och ropade hem 17 lägenheter. Andelen som kommunen la högst bud på kan alltså vara så hög som 20 procent.

Vallentuna är en av de kommuner som sålde ut allmännyttans hyreshus för ett tiotal år sedan. Idag utgör hyresrätterna bara 9 procent av lägenhetsbeståndet. I Vallentuna domineras alltså flerbostadshusen, precis som i Täby, helt av bostadsrättsföreningar. Detta är bakgrunden till att kommunen nu köper in sig för att klara Bosättningslagen

Som SvD berättat, är det just det lagstadgade nya kommunala uppdraget att ordna lägenheter till nyanlända som leder till fler köp av bostadsrätter. Redan i april rapporterade länsstyrelsen i Stockholms län att sju Stockholmskommuner under 2016 "säkerställer att det finns bostäder för nyanlända genom uthyrning av bostadsrätter". Utöver Vallentuna nämns i den rapporten även Danderyd, Ekerö, Lidingö, Nacka, Täby och Österåker, alltså många kommuner där allmännyttan sålts eller är svag.

Ganska lite är känt om hur olika kommuner agerar som budgivare på bostadsrätter. Det finns till exempel ingen bred intresseorganisation som företräder allmänhetens intresse som köpare i bostadsrättsföreningar. En privatperson kan heller inte hävda någon rätt att få veta om en stark aktör som kommunen deltar i budgivningen."
SvD

Den fiktive statsministerns sommartal 2017

Bostadstrackern fungerar igen men på ny adress: http://bobubbla.ddns.net/

"Kamrater
Bostäder är ett trängande behov. Bostäder med hyror som den enskilde kan betala med sin egen lön. Det är inte möjligt att vidmakthålla dagens byggregler och hur fastighetsmarknaden utvecklats med att premiera bostäder med oljad ekparkett och kök från Tyskland. Regeringen kommer dra ner på kraven på alla nivåer för att vi skall kunna bygga billigare bostäder.
  • En flerfamiljsfastighet, i flera våningar, behöver inte ha hiss. Det räcker med att förbereda ett hisschakt. Samtidigt behöver endast markplanets lägenheter handikappanpassas, inte hela fastigheten. Fastigheterna behöver inte heller ha både trappa och rullstolsramp in, det räcker med ramp. Varje förenkling pressar produktionskostnaden nedåt vilket resulterar i lägre hyror.
  • Ränteavdraget fasas ut på tjugo års sikt. För varje år kommer det frigöra 2,5 MDR SEK som kommer gå direkt till bostadsproduktion av bostäder där jobben finns. Som det är idag finansierar låginkomsttagare utanför storstäderna med lågt belånade bostäder medelinkomsttagarnas, i storstadsregioner, ränteavdrag. En fördelningspolitisk praktvurpa som vi nu kommer tillrätta med i en takt som bostadsmarknaden och medelklassen borde kunna hantera.
  • En av AP-fonderna kommer göras om till investeringsfond för att snabbt få loss medel till infrastruktur- och bostadsinvesteringar. Avkastningen blir de framtida vägtullar och hyresintäkter som genereras. Gör vi detta klokt, med fokus på områden där behovet av bostäder och vägar är som störst, blir det en bra affär för dagens och morgondagens pensionärer.
  • Det lärlingsprogram som Byggnads förhandlat fram med Byggindustrierna implementeras på bred front men skall även omfatta nyanlända med tillfälliga uppehållstillstånd. Den största gåva vi kan ge dem är att om, och när, de återvänder till sina ursprungsländer är kunskap. Den största gåva vi kan ge dem. för att återuppbygga ett krigshärjat land om det blir möjligt för dem att återvända en dag. Det bästa långsiktiga bistånd vi kan ge dessa stater och människor.
  • Kommunerna kommer att uppmanas att frigöra mark i närheten till tätorterna genom leasingavtal. Inte sälja ut marken utan tillgängliggöra marken genom samproduktion med fastighetsbolagen. Du kan bara sälja matsilvret en gång är ett ordspråk som varje ansvarstagande kommunalpolitiker bör ha uppspikat på väggen på kontoret."
Ledarsidorna

Ränteavdraget har en poäng om man har en fastighetsskatt.

" Ränteavdraget har en poäng om man har en fastighetsskatt. Nu har vi ingen fastighetsskatt och inga sådana förslag finns. Då bör man fundera på att ta bort ränteavdragen på sikt, säger riksdagsledamoten Niklas Karlsson från Landskrona som också är ledamot av Socialdemokraternas partistyrelse.
Som ett första steg anser han att en nedtrappning från 30 till 15 procent på tio år vore en möjlig modell. Den modellen föreslås i rapport om bostadspolitiken som Lotta Jaensson, till vardags bostadspolitisk expert på Riksbyggen, har skrivit på uppdrag av Skånedistriktet.
– Om man sänker den från 30 till 15 procent på tio år kanske man ska ta bort den helt på 20 år, säger Niklas Karlsson."
...

"Även LO-ekonomerna vill sänka ränteavdragen, men inom Socialdemokraterna har det hittills varit tyst. Nu hoppas Skånedistriktet få med sig hela partiet på en bostadspolitisk motion som ska läggas fram på S-kongressen i Göteborg den 8–12 april nästa år.
– Vi vill ta ut riktningen och bilda opinion, säger Niklas Eriksson.
Han anser dock att det krävs en blocköverskridande överenskommelse. I så fall skulle det också krävas att Moderaterna, det enda borgerliga parti som säger nej, svänger."
DN

Storstadskommuner med bostadsbrist köper allt fler bostadsrätter till nyanlända


SvD

Krisen på bostadsmarknaden har skapats genom en rad olyckliga, kortsiktiga och populistiska politiska beslut

"Att färdigställa 700 000 lägenheter fram till år 2025, som Boverket anser behövs, kräver att regering och riksdag tar ett antal radikala beslut om finansiering och riskfördelning. Det behöver också Peter Eriksson inse.
Dagen Nyheter har också visat att bostadsbeståndet utnyttjas ineffektivt och att ojämlikheten i boendet har ökat. Trångboddheten är särskilt hög i vissa områden, ofta med många invandrare, medan man bor med större bostadsyta i exklusivare villaområden. En delförklaring är här det populistiska avskaffandet av fastighetsskatten och att man inte får skjuta upp reavinstskatten längre, som Kristdemokraterna drev igenom för ett antal år sedan. Detta gör att många äldre småhushåll bor kvar i alltför stora villor, som annars skulle kunna säljas till trångbodda barnfamiljer. För bostadsmarknaden som helhet vore det alltså mycket bättre att höja fastighetsskatten och minska reavinstskatten, vilket de experter son DN talat med bekräftar.
Detta har tidigare påtalats i olika utredningar. Att kostnaderna för att flytta är mycket höga i Sverige har till exempel beskrivits av Boverket, troligen de högsta i OECD (”Låst läge på Bostadsmarknaden”, 2014). Värdestegringen på bostadsrätter och egnahem i kombination med den höga reavinstskatten och den borttagna möjligheten till räntefria uppskov på vinsten vid bostadsförsäljningar har enligt Boverket medfört en inlåsningseffekt som begränsar antalet bostadsbyten. Att omläggningen av fastighetskatten från löpande beskattning till höjd reavinstskatt utan möjlighet till räntefria uppskov vid köp av annan bostad allvarligt har skadat bostadsmarknadens funktionssätt lyfts också fram av Magnus Henreksson i ”Tjänstesamhället och bostadsmarknaden”, 2011.
Betydelsen av god rörlighet på bostadsmarknaden har jag själv pekat på tidigare. I samband med finanskrisen i början på 1990-talet ökade bostadskostnaderna och bostadsbyggandet sjönk dramatiskt under några år. Regionplanekontoret gjorde efter några år en undersökning av effekterna av detta, som jag var projektledare för. Det visade sig något överraskande att nästan alla grupper hade fått det något bättre, men inte i samma takt som under 1980-talet.
För nästan hela nedgången i utrymmesstandard stod den grupp för som hade flyttat från småhus till mindre lägenheter i flerbostadshus, till stor del äldre personer. Deras utrymmesstandard var fortfarande helt normal, och det handlade alltså inte om någon allvarlig bostadsnöd. Effekten finns dokumenterad i rapporten ”Rörlighetens värde, flyttningar i Stockholms län”, Regionplane- och trafikkontoret 1998.
Krisen på bostadsmarknaden har skapats genom en rad olyckliga, kortsiktiga och populistiska politiska beslut, som politikerna vägrar att ta fullt ansvar för. De fortsätter att sticka huvudet i sanden och låtsas som att bostadskrisen beror på någon annan."
Fredman på Kvarnberget (arkitekt, samhällsplanerare, författare och fotograf)

Min blogglista